Optreden tegen wanbetalers in Nederland

Iedere onderneming komt er (helaas) wel eens mee in aanraking: een wanbetaler. Ondernemers nemen vaak allerlei (preventieve) maatregelen om te voorkomen dat hun facturen onbetaald blijven, maar toch wordt iedere ondernemer vroeg of laat geconfronteerd met een dubieuze debiteur. Wanneer u zich geconfronteerd ziet met een dubieuze debiteur is het belangrijk om adequaat te handelen en liefst zo vroeg mogelijk juridisch advies in te winnen.

 

Preventie van wanbetaling

U kunt wanbetaling tegengaan door goede afspraken te maken met uw klant en deze afspraken vast te (laten) leggen in een nauwkeurig opgesteld contract. Een goed contract maakt duidelijk wat van beide partijen verwacht wordt en kan discussies in de toekomst voorkomen. Investeer daarom in een nauwkeurig opgesteld standaardcontract en een goede set van algemene voorwaarden. Bij wanbetaling kunt u terugvallen op het contract en de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van uw onderneming. 

Daarnaast is het belangrijk om de kredietwaardigheid van uw klant te (blijven) checken. Zowel uw potentiële als uw huidige klanten zou u (periodiek) moeten (laten) screenen op hun kredietwaardigheid. Indien uit een dergelijke kredietwaardigheidsscan blijkt dat de (potentiële) klant er een dubieus betalingsgedrag op na houdt, dan verdient het aanbeveling om extra zekerheden te bedingen. Denk daarbij aan het verkrijgen van een (extra) voorschot of het overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud. Bij omvangrijke vorderingen kunt u ook overwegen om een pandrecht te vestigen op bezittingen van uw klant of een bankgarantie te eisen.

 

Wat u zelf kunt doen bij wanbetaling

Onder omstandigheden is het mogelijk om uw eigen prestatie/levering op te schorten, totdat er is betaald door de klant. Opschorting fungeert in dat geval als pressiemiddel en zal de klant in de meeste gevallen doen bewegen tot voldoening van openstaande vorderingen. Voor opschorting is wel vereist dat u een opeisbare vordering hebt op uw debiteur en dat er voldoende samenhang bestaat tussen de opeisbare vordering en de opschorting van de prestatie/levering. Laat u hierover wel adviseren door een specialist. Wanneer achteraf blijkt dat u uw prestatie/levering ten onrechte hebt opgeschort, kan u namelijk schadeplichtig zijn jegens uw klant.

 

Juridische stappen

Wanneer ondanks de betrachte voorzichtigheid blijkt dat u te maken hebt met een wanbetaler en betaling zelfs uitblijft na een aanmaning en/of opschorting van uw eigen prestatie/levering, dan adviseren wij u om uw vordering ter incasso uit handen te geven aan een advocaat. Naast het feit dat een advocatenbrief laat zien dat u de zaak serieus neemt, zal een advocaat voor u de nodige stappen kunnen ondernemen om uw wederpartij in verzuim te laten raken, zoals dat in juridisch jargon wordt genoemd. In de regel zal aan uw klant een laatste termijn worden gegund middels een ingebrekestelling. Wanneer betaling ook niet binnen deze termijn plaatsvindt, komt uw klant in verzuim te verkeren en is het onder omstandigheden mogelijk om de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden. Daarnaast kan een advocaat namens u ook vorderen dat uw klant de overeenkomst alsnog deugdelijk nakomt (met of zonder aanvullende schadevergoeding). 

Soms ontkomt u er echter niet aan: een procedure. Onze advocaten hebben veel ervaring met procederen en adviseren u graag over de mogelijkheden. Wij kunnen u bijstaan gedurende het hele traject; uiteenlopend van het opstellen van een dagvaarding tot het treffen van bewarende maatregelen om de verhaalsmogelijkheden te vergroten (beslag leggen op bezittingen van uw klant).

Blijkt vooraf dat uw klant over onvoldoende middelen beschikt om uw vordering te voldoen, dan kan het efficiënter zijn om het faillissement van uw klant aan te vragen. Uw vordering kunt u dan (deels) proberen te verhalen op de faillissementsboedel.

 

De specialisten van TRC 

De specialisten van TRC Advocaten hebben jarenlange ervaring met het invorderen van onbetaalde facturen, zowel nationaal als internationaal. In het verleden hebben wij regelmatig Nederlandse, Belgische, Duitse en zelfs Afrikaanse ondernemers bijgestaan bij het innen van hun vorderingen.

Hebt u naar aanleiding van deze blog vragen of wilt u gewoon eens sparren met een van onze advocaten over een wanbetalende klant? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Tim van Ballegooij

Tim van Ballegooij

29 maart 2022

Tim van Ballegooij

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten