Optreden tegen wanbetalers in België

Het succes van een onderneming valt en staat met haar financiële gezondheidstoestand en is grotendeels afhankelijk van de mate waarin zij betaald wordt door haar klanten. Openstaande klantenvorderingen dienen zo ook tijdig en kordaat opgevolgd te worden. Bij internationaal handelsverkeer loert het risico op wanbetaling steeds om de hoek. Het belang van efficiënt optreden tegen wanbetalers mag dan ook niet onderschat worden!

Een goed incasso beleid kan opgedeeld worden in drie fasen: de preventieve, curatieve en faillissementsfase. In deze blog doorlopen wij met U deze belangrijke fasen en geven wij enkel praktische tips en tricks om op een efficiënte wijze wanbetaling tegen te gaan.

 

Preventieve fase: wanbetalers vermijden

De efficiëntste maatregelen om wanbetaling te voorkomen situeren zich in de preventieve fase. Onder het motto voorkomen is beter dan genezen kunnen ondernemers zich beter op voorhand wapenen tegen wanbetalers. Zo gaan geen kostbare middelen of energie verloren aan wanbetalers.

Een éérste praktische volgt uit het know your customer principe. Er zijn diverse mogelijkheden om informatie in te winnen over de vermogenstoestand van Uw klanten. Publiek toegankelijke data zoals jaarrekeningen en publicaties in het Belgisch staatsblad geven een eerste indicatie. Deze data is echter vaak verouderd en biedt U slechts een zeer beperkte kijk op de onderneming.

Naast de publieke en private (betalende) databanken kan U uiteraard ook contact opnemen met een advocaat. Belgische advocaten hebben toegang tot de centrale voor beslagberichten en kunnen via de gerechtsdeurwaarder een volledig beeld krijgen op de goederen -voertuigen en onroerende goederen- van Uw klanten. Onze advocaten interpreteren deze actuele en gedetailleerde data en zetten deze om in een toegankelijk advies. Vervolgens kan de geïnformeerde ondernemer beslissen om al dan niet te contracteren met de klant.

Ook bij het sluiten van overeenkomsten kan de Ondernemer de nodige maatregelen nemen. Middels op maat gemaakte overeenkomsten en algemene voorwaarden kan U zich maximaal wapenen tegen de nadelige gevolgen van wanbetalers. Onder meer volgende maatregelen zijn mogelijk: het vragen van voorschotten, persoonlijke borgstellingen, strafbedingen bij laattijdige betaling of een eigendomsvoorbehoud.

Onze advocaten begeleiden U graag bij de opmaak van algemene voorwaarden op maat van Uw onderneming. Daarnaast geven wij de nodige adviezen zodat U deze voorwaarden te kunnen toepassen in het nationaal en internationaal handelsverkeer.

 

De curatieve fase: optreden tegen wanbetalers

Niettegenstaande deze preventieve maatregelen kun U nog steeds geconfronteerd wordt met een wanbetaler. In onze jarenlange incasso dienstverlening vertrekken wij vanuit het credo “Wie het hardste roept krijgt zijn centen!”. De ervaring leert ons namelijk dat hoe langer een factuur onbetaald blijft, hoe kleiner de kans op recuperatie.

Een goede interne opvolging van debiteuren bestaat uit het tijdig versturen van schriftelijke rappels en ingebrekestellingen. Indien de debiteur niet reageert of vrijwillig overgaat tot betaling, kan U de facturen best zo snel mogelijk ons overmaken voor invordering. Bij de invordering van onbetaalde facturen leveren de advocaten juridisch maatwerk en houden zij U steeds op de hoogte van de ondernomen stappen.

Bij de invordering van onbetaalde facturen ten aanzien van Belgische debiteuren zal U geconfronteerd worden met uitdagingen van het internationaal handelsverkeer. Voor gerechtelijke stappen zal U zich moeten richten tot de rechtbanken of gerechtsdeurwaarders van het land van Uw debiteur en dit overeenkomstig de internationale en nationale rechtsregels. Een gespecialiseerd Belgische advocaat is dan ook een must.

Onze advocaten gaan doelgericht te werk. Bij ontvangst van het dossier volgt per direct een analyse en opmaak van een stappenplan. Indien reeds vruchteloze aanmaningen verstuurd zijn, geeft de advocaat per direct opdracht tot dagvaarding. Indien betaling uitblijft zal bij de rechtbank een vonnis bekomen worden, hetgeen vervolgens door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerd kan worden.

Ook de mogelijkheid tot bewarende maatregelen -zoals een beslag op rekening, een rechtstreekse vordering of de opschorting van verdere contractuele prestaties- worden steeds onderzocht. Ten aanzien van insolvabele debiteuren kan zelfs per direct het faillissement aangevraagd worden bij wijze van ultimum remedium. Hierdoor worden nodeloze kosten vermeden.

Incassobureaus en factoringmaatschappijen zullen zich veelal beperken tot het versturen van periodieke brieven zonder meer. De jaarvergoedingen en succes fees van deze “dienstverleners” zijn daarentegen aanzienlijk en staan in schril contrast met de uitermate voordelige incasso tarieven van Reyns-advocaten. De kosten van de advocaat worden vergoed via de rechtsplegingsvergoeding, het schadebeding en de interesten. Zo blijven de kosten van het invorderen beperkt!

 

De faillissementsfase

Voor ondernemingen is het faillissement van een debiteur veelal een reden om de invordering stop te zetten. Een faillissement betekent echter niet noodzakelijk dat Uw factuur niet gerecupereerd kan worden. Als schuldeiser van de gefailleerde kan U namelijk een aangifte van schuldvordering indienen via het online register voor de solvabiliteit REGSOL.

De curator, die belast met het beheer van het faillissement, zal de activa van de onderneming ten gelde maken en vervolgens de opbrengsten verdelen onder de schuldeisers. Deze verdeling verloopt volgens de wettelijke regels van voorrang, hetgeen leidt tot een ongelijke verdeling tussen de schuldeisers. Een goede kennis van de verdelingsregels is essentieel.

Een schuldvordering ten aanzien van een gefailleerde mag U niet zomaar afschrijven. Onze advocaten kunnen namens Uw onderneming een aangifte van schuldvordering indienen, rekening houdend met de eventuele voorrechten of zekerheden. Ook na het faillissement van de debiteur kunnen wij Uw rechten vrijwaren en de recuperatiemogelijkheden maximaliseren.

 

Meer informatie?

Bij Reyns-advocaten vallen wij terug op jarenlange ervaring in de invordering van onbetaalde facturen en dit onder meer voor Nederlandse, Franse en Duitse ondernemers. Wij informeren U graag verder aangaande de voordelige tarieven van ons succesvol incasso-beleid.

U kan ons uiteraard ook contacteren voor de redactie van algemene voorwaarden of een voorafgaandelijke financiële doorlichting van Uw contractspartijen.

Reyns Advocaten

Reyns Advocaten

8 juni 2022

Reyns Advocaten

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten