De hospitaregeling komt terug in Eindhoven

In Eindhoven bestaat een tekort aan studentenkamers. De gemeente Eindhoven wil dit probleem onder andere opvangen door hospita’s. Leegstaande kamers kunnen onder voorwaarden worden verhuurd aan studenten.

Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerbewoning en woningsplitsing 2021

De hospitaregeling is een van de onderdelen van het geactualiseerde Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerbewoning en woningsplitsing 2021. Dit geactualiseerde paraplubestemmingsplan is op 24 mei 2022 door de gemeenteraad vastgesteld en ligt tot en met 14 juli 2022 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen dit paraplubestemmingsplan. Als er geen beroep tegen dit bestemmingsplan wordt ingesteld, zal dit bestemmingsplan op 15 juli 2022 in werking treden, waarna dit paraplubestemmingsplan voor het gehele grondgebied van Eindhoven zal gaan gelden.

 

Waarom een paraplubestemmingsplan?

Als er aanleiding bestaat om bepaalde beleidsregels voor een groot gebied van toepassing te verklaren, kan dat via een paraplubestemmingsplan. Alle bestaande bestemmingsplannen blijven van kracht, maar worden op een of meerdere onderdelen aangevuld door de regels uit het paraplubestemmingsplan.

In het Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerbewoning en woningsplitsing 2021 wordt het parkeerbeleid geactualiseerd en daarnaast wordt kamerbewoning en woningsplitsing gereguleerd. In dit geactualiseerde Paraplubestemmingsplan is opgenomen dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is middels een omgevingsvergunning af te wijken van het verbod op kamerbewoning en woningsplitsing in Eindhoven. Het college kan een omgevingsvergunning verlenen als kamerbewoning of woningsplitsing niet zal leiden tot een ‘onaanvaardbare inbreuk’ op het woon- en leefklimaat in de omgeving van het betreffende pand. Of daarvan sprake is, wordt getoetst aan de hand van Beleidsregels kamerbewoning en woningsplitsing Eindhoven 2021.

 

Inwoning

Een pand kamersgewijs laten bewonen, is in het Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerbewoning en woningsplitsing 2021 niet toegestaan, tenzij de kamerbewoning een bestaande legale situatie betreft of daarvoor een omgevingsvergunning wordt verleend. Inwoning is echter een vorm van kamerbewoning die in het Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerbewoning en woningsplitsing 2021 onder voorwaarden wel rechtstreeks is toegestaan. Bij inwoning kan gedacht te worden aan de hospitasituatie en tijdelijke noodsituaties.

Niet iedereen kan een kamer voor inwoning in gebruik geven. Inwoning is in het Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerbewoning en woningsplitsing 2021 alleen toegestaan als de eigenaar van de woning er zelf ook woont of als de hoofdhuurder van een woning, die wordt gehuurd van een woningbouwcorporatie, er zelf ook woont. Daarnaast wordt de eis gesteld dat de eigenaar of de hoofdhuurder zelf al minstens één jaar in de woning woont.

Verder mag de eigenaar of hoofdhuurder slechts aan één volwassene en maximaal twee van zijn/ haar minderjarige kinderen een of meerdere kamers in gebruik geven. Deze eisen worden gesteld om ‘verkapte’ kamerverhuursituaties te voorkomen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerbewoning en woningsplitsing 2021, kamerverhuur of inwoning, neemt u dan contact op met één van de specialisten van team Bouw- en vastgoed.

Evelien Geerings

Evelien Geerings

14 juni 2022

Evelien Geerings

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten