Geen doorzichtige schermen bij Eindhovense woonwagens

Op 16 september 2020 heeft de gemeenteraad van Eindhoven het bestemmingsplan “II Tongelresche Akkers” vastgesteld. Het plan voorziet in vijf woonwagenstandplaatsen aan de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven. In de verbeelding van het plan is een aanduiding opgenomen voor geluidschermen die rondom de woonwagenstandplaatsen worden geplaatst.

 

Toekomstige bewoners gaan in beroep

De toekomstige bewoners van de woonwagens zijn het niet eens met dit plan omdat zij vrezen dat hun woon- en leefklimaat wordt aangetast door de plaatsing van ondoorzichtige geluidschermen en doordat de woonwagens niet twee bouwlagen mogen hebben. Ze stellen beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Naar aanleiding van de beroepsgronden heeft de gemeenteraad bij nader besluit van 21 juni 2022 het plan opnieuw vastgesteld. Onder meer werd het plangebied omgedraaid, de toekomstige bewoners zijn het hier mee eens en wordt tegemoet gekomen aan hun beroep. Op grond van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht heeft het beroep van de bewoners van rechtswege mede betrekking op het nadere besluit. De Afdeling gaat daarom de overige gronden beoordelen.

 

Geluidschermen

Allereerst de geluidschermen. De Afdeling oordeelt dat vaststaat en ook niet in geschil is dat aan de zuidkant een geluidscherm noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de normen uit de Wet geluidhinder voor de woonwagenlocatie. De realisering is als voorwaardelijke verplichting vastgelegd in de planregels. De gemeenteraad is volgens de Afdeling echter niet gehouden om een doorzichtig geluidscherm op te nemen.

Immers komt volgens vaste jurisprudentie (uitspraak van 2 april 2014 en uitspraak van 14 december 2022) geen doorslaggevende betekenis toe aan de plantoelichting omdat het geen juridisch bindend onderdeel is van het bestemmingsplan. Dit is anders als de gemeenteraad het uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat noodzakelijk acht om een doorzichtig geluidscherm te plaatsen. Deze noodzaak is er echter niet omdat de afstand tussen de plaats waar de woonwagens komen en het scherm ongeveer 10 meter is. Het opgesloten gevoel van de bewoners wordt met deze afstand in voldoende mate weggenomen.

Verder is het plangebied gelegen in een stedelijke omgeving waar enige “ingeslotenheid” moet worden geduld. Er wordt dus wel een geluidscherm geplaats, maar is dat niet doorzichtig.

 

Bouwhoogte

Dan de bouwhoogte. De gemeenteraad heeft zich op het standpunt gesteld dat maximaal één bouwlaag met kap mogelijk is en dat twee bouwlagen geluidstechnisch niet haalbaar zijn, omdat er dan te hoge afschermende voorzieningen nodig zijn. Het plan maakt ruimtes boven de eerste bouwlaag wel mogelijk, zolang het geen geluidsgevoelige ruimtes zijn. Zo kan volgens de gemeenteraad wel een bergzolder worden gerealiseerd, echter geen slaapkamer. De Afdeling is van oordeel dat hogere geluidschermen op stedenbouwkundige bezwaren stuiten, nu het plangebied binnen een industrieterrein ligt. Met een tweede bouwlaag kunnen geluidgevoelige ruimtes worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen bedrijven op het industrieterrein als de hogere geluidschermen niet wordt geplaatst in hun bedrijvigheid worden belemmerd.

De Afdeling heeft hierbij nog betrokken dat het om een gelijkwaardige vervanging van de vorige woonwagenlocatie gaat, waar de woonwagens ook maar één bouwlaag hadden.

 

Proceskosten

Ook wat betreft de proceskosten halen de bewoners bakzeil. Dat komt omdat uit de schriftelijke antwoorden van hun gemachtigde en de toelichting ter zitting niet is gebleken dat procederen een vast onderdeel van een duurzame, op het vergaren van inkomen gerichte taakuitoefening van de gemachtigde is. Wel wordt het griffierecht van €178,= vergoed omdat de gemeenteraad deels aan de beroepsgronden tegemoet komt.

 

Buitenspel?

Het is jammer dat uit de uitspraak van 15 februari 2023 niet blijkt waarom bij twee bouwlagen te hoge geluidschermen nodig zijn en waarom die dan te hoog zijn. Mogelijk dat dat wel uit het verweerschrift of de overige stukken blijkt. Nu lijkt het erop dat dit min of meer wordt aangenomen door de Afdeling met als gevolg dat de bewoners buitenspel worden gezet.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

27 februari 2023

Mark van den Hoff

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten