Aangepaste werktijden, aangepast werk en bezoek aan de verloskundige

Het werk van een zwangere werkneemster dient zodanig te worden ingericht dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden. In de Arbeidstijdenwet is vastgelegd welke concrete rechten de zwangere werkneemster heeft.

 

Aangepaste werktijden

De zwangere werkneemster heeft het recht om het werk af te wisselen met extra pauze(s). De extra pauze(s) zijn maximaal 1/8e deel van de dagelijkse werktijd. Een werknemer met een werktijd van 8 uur per dag heeft dus recht op in totaal één uur extra pauze. Daarnaast heeft de zwangere werkneemster recht op regelmatige werktijden en rusttijden.

De zwangere werkneemster kan daarnaast niet worden verplicht meer werkt te verrichten dan

  • 10 uren per dienst,
  • gemiddeld 50 uren per week in elke periode van 4 aaneengesloten weken, en
  • gemiddeld 45 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken. 
Tevens kan een zwangere werkneemster niet wordt verplicht om werk te verrichten in nachtdienst, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

De hierboven opgesomde rechten gelden tijdens de zwangerschap van de werkneemster en tot 6 maanden na de bevalling.  

Een zwangere werkneemster kan bij de werkgever een verzoek indienen tot aanpassing van de werktijden. De werkgever is verplicht om binnen een redelijke termijn aan het verzoek te voldoen.

 

Aangepast werk

De werkgever dient voor werkneemster die zwanger is en voor werkneemster die borstvoeding geeft / kolft maatregelen te treffen zodat het recht op een veilige en gezonde werkplek wordt gewaarborgd. In het kader van het nemen van algemene maatregelen is de werkgever verplicht om:

  • het werk van een zwangere werkneemster zodanig te organiseren,
  • de arbeidsplaats zodanig in te richten,
  • een zodanige productie- en werkmethode toe te passen,
  • zodanige arbeidsmiddelen te laten gebruiken, 
dat het werk voor de zwangere werkneemster of de werkneemster tijdens lactatie geen gevaren met zich kan brengen voor haar veiligheid en gezondheid en geen terugslag kan veroorzaken op de zwangerschap of lactatie.

Afhankelijk van de werkzaamheden van de werkneemster, dient een werkgever aanvullende maatregelen te nemen. Dat kan zijn als de werknemer lichamelijk zwaar werk verricht, werkt met gevaarlijke stoffen of met bijvoorbeeld virussen, bacteriën etc., er sprake is van agressie en geweld tijdens het werk of van een grote werkdruk.

Voor zwangere werkneemsters en werkneemsters tijdens de lactatie is een geschikte, dient een geschikte, af te sluiten besloten ruimte beschikbaar te zijn, waarin gelegenheid is of onmiddellijk kan worden gemaakt voor het nemen van rust. De wet vereist dat in een zodanige ruimte een deugdelijk, al of niet opvouwbaar bed of een deugdelijke rustbank beschikbaar is.

 

Ziekenhuis/verloskundige bezoeken

De werkgever dient de zwangere werkneemster in de gelegenheid te stellen om de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan. De zwangere werkneemster behoudt haar aanspraak op het loon, indien zij door het bedoelde zwangerschapsonderzoek verhinderd is geweest haar werk te verrichten.

 

VRAGEN?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, neem dan gerust contact op met één van onze specialisten uit team Arbeidsrecht.

Meer informatie kunt u vinden in ons kennisdossier Legally Pregnant.

Bianca van Rijswijk

Bianca van Rijswijk

12 januari 2024

Bianca van Rijswijk

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten