De nieuwe beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing Eindhoven in werking getreden

Met ingang van 15 mei 2020 zijn de “Beleidsregels kamerbewoning en woningsplitsing Eindhoven 2020” in werking getreden. Deze nieuwe - strengere - beleidsregels vervangen de Beleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht 2018 en gelden voor het hele grondgebied van de gemeente Eindhoven.

keys

Uitgangspunten nieuwe beleidsregels

In de gemeente Eindhoven is kamerbewoning, en op grond van het paraplubestemmingsplan, in beginsel niet toegestaan. In afwijking van het bestemmingsplan kan kamerbewoning of woningsplitsing toch mogelijk worden gemaakt als dat past in de omgeving. Een omgevingsvergunning daartoe kan worden verleend als aan de beleidsregels (alsmede de geldende parkeernormen) wordt voldaan. De beleidsregels geven aldus het toetsingskader.

Kort samengevat zijn de uitgangspunten van de nieuwe beleidsregels:

  1. kamerbewoning en woningsplitsing in Eindhoven blijven mogelijk;
  2. er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen panden gelegen in het “centrumgebied” en het “restgebied”;
  3. de leefbaarheid wordt gestuurd door geen vergunningen te verlenen in de buurten in het restgebied “die op slot staan”;
  4. er vindt een objectieve toets plaats in het “restgebied” aan de hand van de 30 meter-regel;
  5. de leefbaarheidstoets wordt uitgevoerd door een leefbaarheidscommissie;
  6. er gelden meer woonkwaliteitseisen;
  7. er worden voorschriften/ leefregels gekoppeld aan de vergunning (waardoor er meer verantwoordelijkheid bij de pandeigenaar wordt neergelegd).

In een eerder blog vindt u een toelichting op deze uitgangspunten, deze vindt u hier.

Afhandeling aanvragen

Aanvragen voor een omgevingsvergunning die zijn ingediend vóór 15 mei 2020 worden nog afgehandeld op basis van de Beleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht 2018. Aanvragen voor een omgevingsvergunning die vanaf 15 mei 2020 zijn ingediend, worden afgehandeld op basis van de nieuwe beleidsregels, tenzij de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor:

  1. een woning waarvoor al een omzettingsvergunning is afgegeven en/ of voor een woning die aantoonbaar al van vóór 12 december 2007 voor kamerbewoning in gebruik is; of
  2. voor bestaande illegale kamersgewijs bewoonde woningen en/of bestaande illegale gesplitste woningen, die al aantoonbaar als zodanig in gebruik waren voor 15 mei 2020.

Voor woningen die in één van deze twee categorieën vallen, geldt een overgangsperiode van één jaar waarin een ander toetsingskader geldt. Een omgevingsvergunning voor de eerste categorie woningen die wordt aangevraagd in de periode van 15 mei 2020  tot 15 mei 2021 wordt in beginsel verleend, tenzij het een overlastpand betreft of de woning is gelegen in een wijk die al voor 15 mei 2020 op slot stond.

Indien in de periode van 15 mei 2020 tot 15 mei 2021 voor woningen in de tweede categorie een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, zal de aanvraag nog worden afgehandeld aan de hand van de Beleidsregels ruimtelijk omgevingsrecht 2018.

Na 15 mei 2021 zullen alle aanvragen voor een omgevingsvergunning worden afgehandeld op basis van de nieuwe beleidsregels.

Vragen?

Hebt u vragen over woningsplitsing of wilt u weten of over alle benodigde vergunningen beschikt, dan kunt u zich daarvoor wenden tot de advocaten van de sectie Bestuursrecht van TRC Advocaten.

Evelien Geerings

Evelien Geerings

26 mei 2020

Evelien Geerings

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten