Haalt bestemmingsplan IX Stratum binnen de Ring 2007 (Hofdijkstraat 1) de eindstreep?

Op 24 mei 2022 heeft de gemeenteraad van Eindhoven het bestemmingsplan 'IX Stratum binnen de Ring 2007 (Hofdijkstraat 1)' vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 40 woningen op het terrein van de voormalige Lidl-supermarkt in het stadsdeel Stratum mogelijk.

 

Omwonenden gaan in beroep

 

Een aantal omwonenden en het Buurtcomité de Looiakkers gaan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna 'de Afdeling') omdat ze vrezen voor verkeersonveilige situaties als er een doorsteek wordt gemaakt tussen de Looiakkerstraat en de Anna Bijnsweg. Ze hebben ook problemen met het bouwvlak en de bouwhoogte.

 

Er is in deze zaak meer aangevoerd, maar wil ik me hier beperken tot onderstaande aspecten. 

 

Verkeerssituatie

 

Tijdens de zitting bij de Afdeling wordt duidelijk dat de vrees van de omwonenden en het buurtcomité met name betrekking heeft op de hierboven genoemde doorsteek. Ze maken duidelijk dat hun vrees voor de doorsteek en voor gevaarlijke verkeerssituaties wordt weggenomen als alsnog in de planregels wordt uitgesloten dat deze doorsteek mogelijk is.

 

Op de zitting bevestigt de gemeenteraad dat het de bedoeling was om de doorsteek alleen planologisch mogelijk te maken binnen de bestemming ‘verkeer’ maar dat dit niet in de planregels is opgenomen. Hierdoor is volgens de Afdeling het bestemmingsplan op dit punt onzorgvuldig tot stand gekomen. De omwonenden en het buurtcomité krijgen op dit punt dus gelijk.

 

Ontsluiting plangebied

 

De omwonenden hebben verder nog aangevoerd dat het mogelijk is dat de Hofdijkstraat in noordelijke richting zal worden gebruikt voor ontsluiting van het plangebied. De Afdeling volgt hen hierin en acht het aannemelijk dat het aantal verkeersbewegingen hierdoor zal toenemen. Omdat de gemeenteraad niet heeft onderzocht of er dan sprake zal zijn van een veilige ontsluiting en welke gevolgen dat heeft voor de verkeersafwikkeling is het bestemmingsplan ook op dit punt onzorgvuldig tot stand gekomen. Dus ook hier krijgen de omwonenden gelijk.

 

Bouwvlak en bouwhoogte

 

Volgens twee omwonenden ligt het bouwvlak te dicht bij hun woning, namelijk op 33 meter. Dit zorgt volgens hen voor een schending van hun privacy, een vermindering van het aantal zonuren op hun woning en een aantasting van het vrije uitzicht op het Stadswandelpark. Een andere omwonende voert aan dat de afname van zichtlijnen vanuit zijn woning en de afname van het aantal zonuren op zijn woning onvoldoende zijn betrokken in de belangenafweging.

 

De gemeenteraad heeft als verweer hierop aangevoerd dat de maximale bouwhoogte van 12 meter is gebaseerd op de hoogte van omliggende bebouwing die varieert van 10 tot 22 meter. Volgens de gemeenteraad is verder de afmeting van het bouwvlak en de maximale bouwhoogte aanvaardbaar omdat er, met uitzondering van één woning, sprake is van een 'achterkantsituatie'. Bovendien bestaat er geen recht op onaangetast uitzicht. En omdat het bestemmingsplan voorziet in een grote behoefte aan nieuwe woningen komt daar volgens de gemeenteraad doorslaggevende betekenis aan toe.

De Afdeling oordeelt dat de nadelige gevolgen van het bestemmingsplan niet onevenredig zijn in verhouding tot de met de vaststelling te dienen doelen. Het plan voorziet in een gebruikelijke stedelijke ontwikkeling in een stadscentrum. In het geval van een binnenstedelijke ontwikkeling is minder snel dan bij een buitenstedelijke ontwikkeling sprake van een onevenredige schending van privacy, verlies van zonuren en verlies van uitzicht. Enig verlies van privacy, zonuren en uitzicht behoort daarmee tot het normale maatschappelijke risico wanneer, zoals hier het geval is, wordt gebouwd in een omgeving met een hoge bebouwingsdichtheid.

 

Bovendien is de Afdeling onder verwijzing naar een uitspraak van 20 april 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1159) van oordeel dat er geen blijvend recht op vrij uitzicht bestaat. De omwonenden krijgen op dit punt dus geen gelijk.

 

Waar leidt dit toe?

 

De Afdeling doet in deze zaak onder toepassing van de bestuurlijke lus als bedoeld in artikel 8:51d Algemene wet bestuursrecht een tussenuitspraak waarin aan de gemeenteraad wordt opgedragen om binnen 20 weken in de planregels op te nemen dat een doorsteek alleen mogelijk is binnen de functieaanduiding 'verkeer' en te onderzoeken of de Hofdijkstraat kan dienen als ontsluiting van het plangebied, wat de gevolgen zijn voor de verkeersafwikkeling en of dit uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is.

 

Conclusie

 

De vraag of dit bestemmingsplan de eindstreep haalt kan dus vooralsnog niet worden beantwoord. De gemeente heeft huiswerk gekregen van de Afdeling en moet worden afgewacht hoe dit uitpakt.

 

Wordt vervolgd 

 

Ik blijf het volgen en zal te zijner tijd de einduitspraak bespreken.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

9 januari 2024

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Bestemmingsplan ‘Bomenbuurt’ evident in strijd met Wro en Awb?

Arrow

Moet Amsterdamse B&B een boete betalen?

Arrow

Groen licht voor boerengolf?

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten