Opnieuw horen in bezwaar na rechterlijke uitspraak?

Een inwoner van Bilthoven heeft het college verzocht om handhavend op te treden tegen het aan de openbaarheid onttrekken van het voorterrein van een perceel. Zijn buurman heeft een hekwerk geplaatst waardoor de bruikbaarheid van een openbare weg wordt belemmerd. Het college heeft bij besluit van 13 april 2017 geweigerd om handhavend op te treden.

 

Uitspraak van 19 januari 2022

In een uitspraak van 19 januari 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State al bepaald dat er sprake is van een openbare weg en het college opgedragen een nieuw besluit te nemen. Daarbij is met het oog op een efficiënte afdoening bepaald dat tegen het nieuwe besluit slechts beroep bij de Afdeling kan worden ingesteld.

 

Nieuw besluit

Het nieuwe besluit van 25 mei 2022 is opnieuw een weigering om handhavend op te treden. Er is volgens het college weliswaar sprake van een overtreding omdat het voorterrein anders wordt gebruikt dan overeenkomstig de publieke functie, maar er is desondanks geen aanleiding om te handhaven omdat binnen afzienbare tijd concreet zicht is op legalisatie. De buurman heeft namelijk een verzoek ingediend om het weggedeelte aan het openbaar verkeer te onttrekken en is het college van plan om hiermee in te stemmen. Bovendien is volgens het college handhavend optreden onevenredig omdat de overtreding beperkt is.

In beroep bij de Afdeling voert de inwoner onder andere aan dat hij niet is gehoord naar aanleiding van het nieuwe besluit en zal ik mij beperken tot het bespreken van deze beroepsgrond.

 

belangenafweging

De Afdeling oordeelt dat een bestuursorgaan op grond van artikel 7:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij het opnieuw nemen van een besluit op bezwaar ter voldoening aan een uitspraak van de bestuursrechter niet verplicht is om opnieuw te horen. Dit kan echter uit oogpunt van zorgvuldigheid op grond van artikel 3:2 Awb anders zijn. Nieuwe feiten en omstandigheden kunnen een reden vormen om alsnog te horen.

In het eerdere besluit op bezwaar van 22 juni 2019 heeft het college zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een overtreding. In het nieuwe besluit heeft het college de grondslag gewijzigd door zich op het standpunt te stellen dat er weliswaar sprake is van een overtreding, maar dat het niet handhavend zal optreden omdat dat in dit geval onevenredig is. Deze evenredigheidstoets is een nieuwe omstandigheid en omvat een belangenafweging. Voor het maken van een belangenafweging is noodzakelijk dat belanghebbenden worden gehoord over hun belangen. De inwoner klaagt daarom terecht dat hij ten onrechte niet is gehoord.

De inwoner schiet hier, buiten een proceskosten-vergoeding, echter niets mee op omdat de Afdeling het beroep gegrond verklaart en het nieuwe besluit vernietigt maar daarbij de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand laat. Doordat er concreet zicht is op legalisatie was er volgens de Afdeling geen aanleiding om handhavend op te treden. Bovendien heeft de inwoner zijn belangen ter zitting kunnen toelichten.

Uiteraard kan de inwoner nog wel bezwaar maken tegen het nog te nemen besluit waarbij het verzoek van de buurman om het weggedeelte aan het openbaar verkeer te onttrekken wordt ingewilligd. Op deze wijze kan hij alsnog proberen het onttrekken aan de openbaarheid te voorkomen. Mogelijk krijgt deze zaak dus nog een vervolg.

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

30 maart 2023

Mark van den Hoff

Arrow

Meer uitgelichte zaken

Is de professionele beheerder van een woning functioneel dader?

Arrow

Is dwangsom vanwege huisvesting arbeidsmigranten terecht opgelegd?

Arrow

Werd Wob-verzoek terecht geweigerd op grond van de Wet Bibob?

Arrow

Is woningcorporatie overtreder bij illegale bewoning?

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten