Bent u verplicht om een ondernemingsraad in te stellen?

Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten binnen uw onderneming. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staan de rechten en verplichtingen met betrekking tot medezeggenschap. De meest bekende vorm van medezeggenschap is de ondernemingsraad. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers in uw onderneming. Wanneer bent u verplicht om een ondernemingsraad in te stellen en hoe richt u een ondernemingsraad op? In deze blog geven wij onder meer antwoord op deze vragen.

 

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

In de navolgende gevallen bent u gehouden om een ondernemingsraad in te stellen:

  • indien er (in de regel) ten minste 50 werknemers in de onderneming werkzaam zijn (artikel 2 WOR), dan wel;
  • indien u twee of meer ondernemingen in stand houdt waarin tezamen (in de regel) ten minste 50 personen werkzaam zijn (artikel 3 WOR), dan wel;
  • indien dit op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst of een door een publiekrechtelijk orgaan vastgestelde regeling van arbeidsvoorwaarden wordt voorgeschreven (artikelen 2 en 5a WOR).

Bij het bepalen van het aantal medewerkers tellen mee: (i) personen die (parttime en/of fulltime) werkzaam zijn bij de onderneming op basis van een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling en, (ii) de uitzendkrachten die meer dan twee jaar zijn ingeleend voor werk in de onderneming.

Let erop dat bepaalde medewerkers die niet werkzaam zijn in de onderneming ook meetellen. U moet dan bijvoorbeeld denken aan arbeidsongeschikte werknemers of werknemers die door u zijn uitgeleend aan een derde. Een bestuurder wordt buiten beschouwing gelaten bij het tellen van het aantal medewerkers.

 

Oprichting van een ondernemingsraad

Als u verplicht bent om een ondernemingsraad in te stellen, dan adviseren wij allereerst om een voorbereidingscommissie in te stellen. De voorbereidingscommissie zal in samenspraak met u een ondernemingsraad instellen. Tot de taken van de voorbereidingscommissie behoren onder meer het opstellen van een voorlopig OR-reglement (verplicht) en het organiseren van verkiezingen. In een voorlopig OR-reglement staat hoe de verkiezingen zullen plaatsvinden.

Vervolgens dient u te inventariseren of, en zo ja, welke vakbonden er actief zijn binnen de onderneming en hoeveel werknemers lid zijn van een vakbond. Zij kunnen gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen en gehoord te worden over het voorlopig reglement.

Uiteindelijk dienen de verkiezingen plaats te vinden en worden de OR-leden gekozen. Na de verkiezingen dient een definitief OR-reglement opgesteld te worden.

 

Geen animo of ten onrechte geen ondernemingsraad ingesteld?

De situatie kan zich voordoen dat er binnen uw onderneming geen animo is voor deelname aan de ondernemingsraad, dan wel dat u ten onrechte geen ondernemingsraad heeft ingesteld.

Indien er binnen uw onderneming onvoldoende interesse is voor deelname aan de ondernemingsraad, dan ontslaat dit u niet van uw wettelijke verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. U bent in dat geval gehouden om periodiek te blijven proberen c.q. peilen of een ondernemingsraad kan worden ingesteld.

Indien u geen ondernemingsraad heeft ingesteld terwijl die verplichting wel bestaat, dan is dit niet gesanctioneerd in de WOR. Het ontbreken van een ondernemingsraad kan echter wel nadelige gevolgen hebben voor u. Daarbij kunt u denken aan vertraging bij een aanvraag voor collectief ontslag bij het UWV of bij een overgang van onderneming, dan het dat de rechter het ontbreken van een ondernemingsraad meeweegt in zijn beslissing.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Het instellen van een ondernemingsraad is een tijdrovende en complexe bezigheid. Wilt u meer informatie over medezeggenschap of wilt u een ondernemingsraad instellen? Neem dan gerust contact op met Bianca van Rijswijk of Rowan Rosens.

Rowan Rosens

Rowan Rosens

21 oktober 2022

Rowan Rosens

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten