Bestemmingsplan Lichthoven fase 2 in de herkansing

Deze uitspraak gaat over het door de gemeenteraad op 22 juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan “Lichthoven fase 2” en een besluit van 23 juni 2021 van het college van burgemeester en wethouders waarbij een omgevingsvergunning is verleend aan Edge Technologies Development 1 B.V. voor het realiseren van een woontoren en een kantoorgebouw aan de Stationsweg in Eindhoven. De beide besluiten zijn gecoördineerd voorbereid en bekend gemaakt.

Bij de woontoren gaat het om 15.000 m2 en 175 appartementen en bij het kantoorgebouw om 27.500 m2. Er komt ook 1.000 m2 beschikbaar voor bedrijven. Om u enig idee te geven van de proporties, de oppervlakte van een voetbalveld is 6.500 m2.

 

Hoger beroep

Een aantal omwonenden, een bedrijf en Stichting Beter Eindhoven stellen beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die het beroep op 4 april jl. ter zitting heeft behandeld.

Ze zijn van mening dat er één bestemmingsplan had moeten worden vastgesteld voor alle ontwikkelingen in het Stationsgebied en er een milieueffectenrapportage had moeten worden opgesteld. Verder vinden ze dat er geen behoefte is aan nog meer kantoorruimte en het nieuwbouwplan zal leiden tot een toename van de parkeerdruk. Ook worden er flora- en fauna argumenten naar voren gebracht. Met betrekking tot de omgevingsvergunning is verder aangevoerd dat het wat de waterberging betreft niet duidelijk is welke grondwaterstand als uitgangspunt moet worden gehanteerd bij een meting. Ten slotte vrezen ze voor hittestress, windhinder en veel schaduw in hun woningen.

De meeste argumenten halen het niet, maar de Afdeling gaat wel mee in hetgeen is aangevoerd met betrekking tot de schaduw en de waterberging. De Afdeling is van oordeel dat de bezonningssituatie van de woningen aan de Stationsweg onvoldoende in beeld is gebracht. En wat de waterberging betreft is geoordeeld dat uit het aan de omgevingsvergunning verbonden voorschrift niet kan worden afgeleid welke grondwaterstand op welk moment als uitgangspunt geldt. Hierdoor is het voorschrift volgens de Afdeling niet handhaafbaar.

 

Herkansing

Dit betekent overigens niet dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van tafel zijn. De Afdeling biedt de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om door middel van de zogenaamde bestuurlijke lus de gebreken te herstellen. Binnen twintig weken moet nader onderzoek worden gedaan naar de bezonningssituatie van de woningen aan de Stationsweg en moet een voldoende en concreet voorschrift worden verbonden aan de omgevingsvergunning, waarmee de rechtszekerheid wordt gediend.

Wordt vervolgd!

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

Mark van den Hoff

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten