Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf 1 januari 2021 kunnen kleine werkgevers bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever compensatie van de betaalde transitievergoeding bij UWV vragen.

Compensatie-transitievergoeding-bij-bedrijfsbeëindiging-blog

 

Wat houdt de compensatieregeling in?

Voor werkgevers voor wie het als gevolg van ouderdom niet (langer) mogelijk is om de onderneming voort te zetten en bij wie het vinden van een opvolger niet is gelukt, resteert slechts de mogelijkheid om alle werknemers te ontslaan en de werkzaamheden van de onderneming te beëindigen. Dat geldt ook voor de erfgenamen van de werkgever, indien de werkgever is komen te overlijden.

Het verschuldigd zijn van de transitievergoeding kan leiden tot een aanzienlijke financiële belasting, met name voor kleine werkgevers. Het kan er zelfs toe leiden dat de kleine werkgever het privévermogen aan moet spreken, of, als dat niet mogelijk is, in staat van faillissement belandt. De regering acht dit onwenselijk en wil de kleine werkgevers tegen deze risico’s beschermen. Het besluit “Compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming” moet uitkomst bieden.

 

Wanneer komt een werkgever in aanmerking voor compensatie?

Om in aanmerking te komen voor compensatie van de verstrekte transitievergoedingen, dient aan een drietal (cumulatieve) voorwaarden te zijn voldaan. Hieronder zet ik de voorwaarden voor u onder elkaar.

 1. Er moet sprake zijn van het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming

  Om vast te stellen of aan deze voorwaarde is voldaan, wordt aangesloten bij de beoordeling die UWV uitvoert of er een redelijke grond is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Zodra UWV voor ten minste één werknemer toestemming heeft verleend voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, dan staat vast dat aan deze voorwaarde is voldaan. Om in aanmerking te komen voor compensatie van de betaalde transitievergoeding is het dus niet noodzakelijk dat alle arbeidsovereenkomsten van de werknemers worden opgezegd met toestemming van UWV.

 2. Er moet sprake zijn van een kleine werkgever

  Onder “kleine werkgever” wordt verstaan: de werkgever die in de onderneming gemiddeld 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de werkgever UWV heeft verzocht om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst(en).
  Voor de berekening van het aantal werknemers gaat het om werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met de werkgever. Het is daarbij niet relevant of een werknemer tijdelijk of vast in dienst is. Als u als werkgever onderdeel uitmaakt van een groep, dan wordt gekeken naar het totaal aantal werknemers van de groep.

 3. De werkgever moet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of hij moet zijn overleden

  Bij een eenmanszaak, vof of maatschap is de natuurlijke persoon (de eigenaar, vennoot of maat) de werkgever en degene die de transitievergoeding aan de werknemers betaald. Bij een B.V. en een N.V. wordt de directeur-grootaandeelhouder aangemerkt als de werkgever. Een stichting of vereniging komt niet voor compensatie in aanmerking.

  Aan de voorwaarde voor pensionering is voldaan als de werkgever (de eigenaar, vennoot, maat of directeur-grootaandeelhouder) de AOW-gerechtigde leeftijd heeft of gaat bereiken binnen zes maanden nadat het verzoek om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst(en) is ingediend bij UWV.

  In het geval compensatie is verstrekt aan een gepensioneerde werkgever en diezelfde werkgever actief blijft of wordt in een andere onderneming, dan wordt niet nogmaals compensatie verstrekt in het geval die onderneming op een later moment wordt beëindigd vanwege pensionering van diezelfde werkgever.

  De erfgenamen dienen uiterlijk 12 maanden na het overlijden van de werkgever een verzoek om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst(en) in te dienen bij UWV.

Vergoedingen die gecompenseerd worden

Om in aanmerking te willen komen voor de compensatie van de transitievergoeding, is het noodzakelijk dat de transitievergoeding ook daadwerkelijk is verstrekt/is betaald aan de werknemers. Daarna kan bij UWV het verzoek ingediend worden tot compensatie van die betaalde transitievergoeding.

De werkgever kan ook compensatie verkrijgen voor arbeidsovereenkomsten die in het kader van de bedrijfsbeëindiging zijn geëindigd in de periode die loopt van zes maanden voor het eerste verzoek om toestemming aan UWV dat tot toestemming heeft geleid tot negen maanden na de dag waarop toestemming is verkregen.

 

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de compensatieregeling of over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? Neem dan contact op met ons!

18 Feb 2021

Bianca van Rijswijk

New call-to-action

TRC Update