Coronavirus Themadossier: Verlenging NOW: alle wijzigingen op een rijtje

De bestaande NOW regeling wordt verlengd. De vernieuwde regeling wijkt wel op een aantal onderdelen af van de bestaande NOW. In dit artikel zetten we deze wijzigingen onder elkaar.

Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies in een aaneengesloten driemaandsperiode tussen 1 maart en 31 juli 2020, kunnen op grond van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW-1) een tegemoetkoming in de betaling van loonkosten ontvangen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan omzetverlies.

Het kabinet heeft besloten om de NOW-1 te verlengen. Wel zijn er enkele onderdelen en voorwaarden gewijzigd. De gewijzigde regeling is de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW-2). Een aanvraag voor subsidie op grond van de NOW-2 kan vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend bij UWV. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen.

Corona-themadossier-NOW

 

Omzetdaling

 • De omzetdaling wordt bepaald door een derde van de omzet van 2019 (de referentieperiode) te vergelijken met een door de werkgever te kiezen periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (de meetperiode).
 • Let op: als er subsidie is aangevraagd voor NOW-1 dan dient de periode van omzetdaling voor NOW-2 aan te sluiten op die periode van omzetdaling waarvoor in NOW-1 subsidie is aangevraagd.
 • De omzetbepaling wordt in een tweetal specifieke situaties gewijzigd:
  • in het geval dat het gaat om het afstoten/verkopen van onderdelen van een onderneming geldt dat de omzet voor de referentieperiode wordt bepaald door de omzet van hele kalendermaanden vanaf het moment van het afstoten van het laatste onderdeel of activiteit tot 29 februari 2020;
  • voor de bepaling van de groepssamenstelling is de samenstelling op 1 juni 2020 bepalend.

 

Subsidiehoogte

 • De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten die de werkgever heeft in de periode juni tot en met september 2020.
 • De forfaitaire opslag voor loonkosten die de werkgever heeft (zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, opbouw vakantiebijslag) wordt verhoogd van 30% naar 40%.

 

Loonsom

 • Bij het te verlenen voorschot wordt de subsidie gebaseerd op de loonsom van maart 2020.
 • Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom van maart 2020 vergeleken met de loonsom van de viermaandsperiode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 waarover de subsidie wordt ontvangen.

 

Verplichtingen werkgever

 • Dividend, bonus en inkoop eigen aandelen:
  Met de NOW-2 geldt een verbod om dividend of bonussen uit te keren en om eigen aandelen in te kopen over 2020. De verplichting geldt alleen als de werkgever, of het concern gezamenlijk, een voorschot van € 100.000,- of meer ontvangt of de subsidie op € 125.000,- of meer wordt vastgesteld. Bonussen aan gewone werknemers, die horen bij de normale beloningssystematiek, zijn wel toegestaan. Voor concerns geldt een dergelijke voorwaarde al voor de eerste regeling.
 • Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen:
  De werkgever dient zich bij de aanvraag nog steeds te committeren dat er geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij UWV wordt aangevraagd voor werknemers. Dit geldt voor de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. De hoogte van de correctie op het subsidiebedrag wordt bij de NOW-2 echter aangepast. Bij de vaststelling van de subsidie zal de subsidie, in de gevallen dat de werkgever bij UWV een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen heeft ingediend, niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom(men) van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd;
 • Grotere ontslagaanvragen:
  Het totale subsidiebedrag wordt met 5% verminderd als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meer meldingen als bedoeld in de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) doet en gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt.

De subsidie wordt niet met 5% verminderd als (i) de werkgever met belanghebbende vakbonden, of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers (zoals de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging), overeenstemming heeft bereikt over de (de noodzaak van de) ontslagen of, indien geen overeenstemming is bereikt, als (ii) er gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie is verzocht om te beoordelen of het voorgestelde aantal arbeidsplaatsen noodzakelijkerwijs dient te vervallen;

 • Inspanningsverplichting scholing:
  Een nieuwe verplichting voor de werkgever is dat de werkgever verplicht is om zich in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Dit zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW-2 een verklaring over af.

 

Contact opnemen

TRC Advocaten heeft de expertise om u bij te staan in dit traject. Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over de NOW, neem gerust contact met ons op.

Ingrid_van_den_Broek_kl Ingrid van den Broek

Erik_Vannisselroy_kl Erik Vannisselroy

TRC_BiancavanRijswijk_Edit_Donker_Shirt_(1)_4-1 Bianca van Rijswijk

 

Bianca van Rijswijk

Bianca van Rijswijk

Bianca van Rijswijk

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten