Het adviesrecht van de Ondernemingsraad: hoe zit dat?

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) kent aan de ondernemingsraad enkele bijzondere bevoegdheden toe. Het gaat dan bijvoorbeeld om het adviesrecht, het instemmingsrecht, het initiatiefrecht en het recht op informatie. In deze blog zullen wij het adviesrecht van de ondernemingsraad verder uitlichten. Wat is het adviesrecht? Wanneer moet een ondernemingsraad om advies worden gevraagd en hoe ziet een adviesprocedure eruit? In deze blog geven wij antwoord op deze vragen.

 

Wat is het adviesrecht?

Het adviesrecht is wettelijk vastgelegd in de WOR. Het adviesrecht is een wettelijk recht waarbij de ondernemingsraad (OR) advies mag uitbrengen over bepaalde besluiten van de ondernemer. Dit wordt gedaan om de belangen van werknemers te beschermen en hun inspraak in het besluitvormingsproces te waarborgen.

 

Wanneer heeft de ondernemingsraad adviesrecht?

De OR heeft adviesrecht bij bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische besluiten die de ondernemer voornemens is te nemen. Artikel 25 WOR geeft een uitputtende opsomming van die besluiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Fusies en overnames
 • Reorganisaties en herstructureringen
 • Belangrijke investeringsbeslissingen
 • Verplaatsing of sluiting van bedrijfsonderdelen
 • Ingrijpende wijzigingen in de organisatie of werkwijze van de onderneming
  Technologische veranderingen
 • Milieu- en veiligheidsmaatregelen

In artikel 25 WOR wordt in totaal negenmaal het begrip 'belangrijk' verbonden aan het adviesrecht. Een voorgenomen besluit dient als belangrijk aangemerkt te worden als het significante gevolgen kan hebben voor de werknemers, bijvoorbeeld wanneer het leidt tot inkrimping van personeel.

 

Hoe ziet een adviesprocedure eruit?

Een adviesprocedure van de OR is een formele juridische procedure waarin de OR de gelegenheid krijgt om advies uit te brengen over bepaalde voorgenomen besluiten van de ondernemer die de belangen van de werknemers kunnen raken. Hieronder geven wij een beknopt overzicht van hoe de adviesprocedure eruitziet:

 1. Vooraankondiging: tijdens de ‘bespreking van de algemene gang van zaken’ meldt de ondernemer of hij besluiten in voorbereiding heeft over onderwerpen die onder het adviesrecht vallen. Er kunnen dan tevens afspraken gemaakt worden over de wijze en het moment waarop de ondernemer de OR in de besluitvorming zal betrekking.

 2. Adviesaanvraag: de ondernemer dient een formele adviesaanvraag in bij de OR. In deze aanvraag moet hij gedetailleerde informatie verstrekken over het voorgenomen besluit, beweegredenen, te verwachten personele gevolgen en maatregelen met het oog op die gevolgen.

 3. Adviesproces: er dient ten minste één overlegvergadering gehouden te worden in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht of het Bestuur (voor zover aanwezig) over het voorgenomen besluit /  de adviesaanvraag.

 4. Advies: de OR brengt (schriftelijk) advies uit aan de ondernemer. In de WOR wordt niet gesproken over positief of negatief advies. Van belang is juist dat het advies inhoudelijk en/of procedureel bijdraagt aan de besluitvorming. In de WOR is geen termijn opgenomen waarbinnen het advies moet worden uitgebracht. Daarover kunnen wel afspraken worden gemaakt.

 5. Besluit: na ontvangst van het advies neemt de ondernemer een definitief besluit dat hij schriftelijk aan de OR meedeelt. Als de ondernemer het advies (adviespunten) van de OR niet geheel overneemt, verklaart hij in zijn schriftelijke mededeling aan de OR waarom niet.

 6. Opschorting: als het besluit van de ondernemer afwijkt van het advies van de OR, dient de ondernemer de uitvoering van het besluit een maand op te schorten.

 7. Beroep: indien het besluit niet in overeenstemming is met het advies van de OR, kan de OR binnen één maand na ontvangst van het definitieve besluit beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

 

Meer informatie of hulp nodig?

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van een ondernemingsraad. Het is dan ook van belang dat de ondernemingsraad tot een goed (onderbouwd) advies komt. Een zorgvuldig ingestoken adviestraject is zowel voor de ondernemingsraad als voor de ondernemer van belang.

Wilt u meer informatie over het adviesrecht of over medezeggenschap? Neem dan gerust contact op met Bianca van Rijswijk of Rowan Rosens of raadpleeg ons Kennisdossier Medezeggenschap.

Rowan Rosens

Rowan Rosens

25 september 2023

Rowan Rosens

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten