Mogelijkheden voor schuldeisers onder de WHOA

In diverse blogs informeren wij u over een aantal aspecten van de wet homologatie onderhands akkoord (de WHOA). Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. Het kan voorkomen dat uw organisatie een brief heeft ontvangen waarin een schuldenaar aangeeft dat hij niet in staat is om zijn schuld te voldoen. U wordt gevraagd om genoegen te nemen met kwijtschelding van een gedeelte van de vordering. U staat dan voor een lastig dilemma: aanvaardt u het voorstel of wijst u dit af? Hoe kunt u dit doen en welke regels gelden hiervoor?

Mogelijkheden-voor-schuldeisers-onder-de-WHOA-overview

WHOA

De WHOA maakt het mogelijk voor de schuldenaar een onderhands akkoord te bereiken met zijn schuldeisers en daarmee een faillissement te voorkomen. Dit heeft als gevolg dat een individuele schuldeiser niet meer kan dwarszitten en alsnog verbonden is aan het akkoord. Gelet op de verstrekkende gevolgen voor de schuldeiser is het van belang om de WHOA te belichten vanuit het perspectief van de schuldeiser. In deze blog staan we stil bij de mogelijkheden van de schuldeisers wanneer zij betrokken raken in het WHOA-traject. Ook kan u als schuldeiser op de hoogte raken van het feit dat uw schuldenaar in financieel zwaar weer verkeert. Welke mogelijkheden heeft u als schuldeiser?


Herstructureringsdeskundige

Op grond van de WHOA kan niet alleen de schuldenaar het initiatief nemen om een akkoord aan te bieden zijn schuldeisers buiten faillissement. De WHOA bepaalt dat ook iedere schuldeiser een verzoek kan indienen bij de rechtbank tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige. Een herstructureringsdeskundige is iemand die beschikt over financiële kennis, kennis heeft van het insolventierecht en ervaring heeft met herstructureringen. Meer informatie over de herstructureringsdeskundige verwijs ik u naar de blog van mijn collega. Alvorens de schuldeiser een verzoek indient tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige, dient de schuldeiser in overleg te treden met de schuldenaar over de mogelijkheden van een minnelijke schuldsanering. Immers het WHOA traject wordt gezien als uiterst redmiddel.

Om een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige te kunnen doen, is tenminste vereist dat redelijkerwijs aannemelijk is dat de schuldenaar haar schuldeisers niet kan betalen. Met andere woorden betekent dit dat redelijkerwijs moet vast staan dat het faillissement van de schuldenaar zal volgen als geen maatregelen worden getroffen.


Mogelijkheden tijdens WHOA traject

Onder de WHOA vindt de stemming over het akkoord plaats in een stemprocedure die door de schuldenaar zelf wordt ingericht. De stemming over het akkoord geschiedt per klasse van schuldeisers of aandeelhouders. Daarbij heeft een klasse van schuldeisers ingestemd met het akkoord als schuldeisers die samen ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen behorend tot de schuldeisers binnen die klasse. De schuldeiser krijgt tijdens dit traject de gelegenheid om op verschillende momenten zijn zienswijze te geven. Om het WHOA traject niet te verstoren, heeft de wetgever bepaald dat een zienswijze kan worden gegeven wanneer de schuldeiser direct door het akkoord wordt getroffen.


Homologatie akkoord

Als het akkoord in alle klassen is aangenomen, kan de schuldenaar naar de rechter verzoeken het akkoord te homologeren. Gelet op de ingrijpende gevolgen van de WHOA voor schuldeisers heeft de wetgever waarborgen opgenomen in de vorm van gronden waarop de rechter goedkeuring van het akkoord kan of moet weigeren. Er zijn een aantal afwijzingsgronden. Allereerst zal de rechter toetsen of de schuldenaar nog aan het ingangscriterium voldoet (namelijk dat hij in de toestand verkeert dat hij verwacht zijn schulden niet te kunnen betalen). Voldoet hij daar niet meer aan, dan zal de rechter homologatie weigeren. Verder moet het akkoord ook aan verschillende formele vereisten voldoen. Zo moet het akkoord onder andere voorzien in een correcte klassenindeling, op een juiste wijze ter stemming te zijn gebracht en de voorgeschreven informatie te bevatten.

Wanneer de schuldeiser een beroep wil doen op de procedurele afwijzingsgronden, kan de schuldeiser tot aan de dag van de zitting bij de rechtbank een met redenen omkleed schriftelijke verzoek indienen tot afwijzing van het homologatieverzoek.

Naast de algemene afwijzingsgronden kan een homologatie van het akkoord ook worden afgewezen op basis van aanvullende afwijzingsgronden. Dit laatste gebeurt wanneer een van de schuldeisers zich op deze aanvullende afwijzingsgronden beroept. De homologatie wordt geweigerd indien summierlijk blijkt dat een tegenstemmende schuldeiser slechter af is bij het akkoord dan bij een liquidatie van het vermogen in een faillissement. Ook kan elke schuldeiser die tegen het akkoord heeft gestemd én behoort tot een klasse die niet met de vereiste meerderheid heeft ingestemd met het akkoord, de rechter verzoeken de goedkeuring van het WHOA-akkoord af te wijzen.


Gevolgen homologatie

Wanneer de rechter het akkoord homologeert is het verbindend voor alle betrokken schuldeisers. Wanneer de schuldenaar het akkoord niet (voldoende) nakomt, ontstaat er een recht op schadevergoeding voor de schuldeiser. Daarvoor is geen voorafgaande ingebrekestelling nodig. De schuldeiser heeft tevens de mogelijkheid om het akkoord te ontbinden, hoewel deze mogelijkheid in het akkoord zelf kan worden uitgesloten.

 

Wilt u meer weten over de WHOA? Bekijk hier onze WHOA informatiepagina. 

TRC Advocaten

TRC Advocaten

17 februari 2021

TRC Advocaten

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten