Het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad: hoe zit dat?

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) kent aan de ondernemingsraad enkele bijzondere bevoegdheden toe, waaronder het adviesrecht en het instemmingsrecht. In de blog “het adviesrecht van de Ondernemingsraad: hoe zit dat?” is het adviesrecht uitgelicht. In deze blog staan we stil bij het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad. 

Een andere bijzondere bevoegdheid van de Ondernemingsraad is het instemmingsrecht. Ook deze bevoegdheid gaat – net zoals het adviesrecht – verder dan alleen overleg voeren tussen de Ondernemingsraad en de ondernemer. In deze blog staan we stil bij het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad. 

 

Wat is het instemmingsrecht?

Het instemmingsrecht is vastgelegd in artikel 27 van de WOR. Bij het instemmingsrecht gaat het om het invoeren, wijzigen of intrekken van een personele regeling. Het dient te gaan om een regeling die herhaald kan worden toegepast en betrekking heeft op een groep personen of alle personeelsleden. De ondernemer heeft de instemming van de Ondernemingsraad nodig voor het nemen en uitvoeren van het voorgenomen besluit.

 

Wanneer heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht?

In artikel 27 van de WOR is limitatief opgesomd welke onderwerpen onder het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad vallen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
 • een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
 • een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
 • een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid;
 • een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
 • een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
 • een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;

De onderwerpen hebben geen betrekking op primaire arbeidsvoorwaarden.

 

Hoe ziet een instemmingsprocedure eruit?

Aan het verkrijgen van instemming van de Ondernemingsraad is een procedure verbonden waarin overleg- en informatievereisten zijn opgenomen. Hieronder geven wij een beknopt overzicht van hoe de instemmingsprocedure eruit ziet:

 1. Vooraankondiging: tijdens de ‘bespreking van de algemene gang van zaken’ meldt de ondernemer of hij besluiten in voorbereiding heeft over onderwerpen die onder het adviesrecht vallen. Er kunnen dan tevens afspraken gemaakt worden over de wijze en het moment waarop de ondernemer de OR in de besluitvorming zal betrekking.

 2. Instemmingsaanvraag: de ondernemer legt zijn voorgenomen besluit schriftelijk aan de Ondernemingsraad voor en vraagt om instemming.

 3. Instemmingsproces: er volgt ten minste één overlegvergadering over het voorgenomen besluit.

 4. Beslissing Ondernemingsraad: de Ondernemingsraad deelt zo spoedig mogelijk na het overleg schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mede: wel of geen instemming;

 5. Besluit: na ontvangst van het besluit van de Ondernemingsraad deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk aan de Ondernemingsraad mede welk besluit hij heeft genomen en op welke datum hij dit besluit uit zal voeren;

 6. Vervangende toestemming: als de ondernemer geen instemming heeft van de Ondernemingsraad, dan kan de ondernemer de kantonrechter vragen toestemming te geven om het besluit te nemen. de ondernemer heeft de instemming van de Ondernemingsraad nodig voor het nemen en uitvoeren van het voorgenomen besluit.

 7. Nietigheid besluit: als de ondernemer zonder instemming van de Ondernemingsraad of vervangende toestemming van de kantonrechter het besluit neemt en uitvoert, kan de Ondernemingsraad het besluit nietig verklaren, dat wil zeggen, dat het besluit niet rechtsgeldig is en wordt geacht nooit te hebben bestaan. De Ondernemingsraad dient binnen één maand na de mededeling of – als die mededeling ontbreekt – na het moment waarop de Ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer zijn besluit uitvoert, schriftelijk de nietigheid inroepen. Als de Ondernemingsraad deze mogelijkheid voorbij laat gaan, dan is het besluit rechtsgeldig. 

Meer informatie of hulp nodig?

Het instemmingsrecht is een belangrijke bevoegdheid van de Ondernemingsraad. Voor zowel de ondernemer als de Ondernemingsraad is het van belang om te weten welke onderwerpen onder het instemmingsrecht vallen en hoe de instemmingsprocedure eruit ziet.  

Wilt u meer informatie over het instemmingsrecht of over andere medezeggenschapsrechtelijke onderwerpen? Neem dan gerust contact op met Ingrid van den Broek of Rowan Rosens of raadpleeg ons Kennisdossier Medezeggenschap.

Ingrid van den Broek

Ingrid van den Broek

17 oktober 2023

Ingrid van den Broek

Arrow

HEEFT U VRAGEN OF BENT U OP ZOEK NAAR JURIDISCH ADVIES?

Laat hieronder uw gegevens achter en geef aan wat uw vraag is. U wordt dan zo spoedig mogelijk geholpen door een van onze specialisten.

trc-advocaten-website016

Speciaal voor ondernemers en de mens erachter

Samenwerken; niet vóór u maar mét u

Eerlijk advies van onze specialisten